นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


 
กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน
นางปัณชญา ดอนปัญญา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 
 
กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา
นางวิลาวัลย์ ขุนโต
น.ส.ชลชญา พึ่งม่วง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
 
กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
นางพัชรี เรืองจุติโพธิ์พาน
นางสาวรุ่งทิพย์ แผลงฤทธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
 
กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน
นางสมพร พุกเฉย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายอธิวัฒน์ ไชยวงษ์
   
เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก
   
 
 
งานธุรการ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
วิทยากรประสานงานลูกเสือชาวบ้าน
ดาบตำรวจชูชาติ ภิวงศ

 


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ถนนพุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Tel/Fax 0 5524 4633-4 ต่อ 301
E-mail : edpl01_p@hotmail.com
Settings Screen Area 800 x 600 : Text Size Medium